Hvis du er selvstændig

Læs her om reglerne for dagpenge, når du er selvstændig.
Shoe Footbed Women's Massaging Static Abeba Leather nbsp;white Work Sole Black With Anti 1094

Når du er selvstændig, gælder der andre regler ved arbejdsløshed, end hvis du var lønmodtager.

Der er større krav til dokumentation, når du bliver arbejdsløs. En lønmodtager får normalt en fyreseddel og sit varsel, bliver ledig og modtager dagpenge. Som selvstændig skal du på en helt anden måde dokumentere, at du er ophørt med at drive virksomhed mere end midlertidigt.

Typisk skal du have afmeldt dig diverse registre (moms osv.), sørge for at afhænde bil, værktøj og andre driftsmidler, fremlægge moms- og andre regnskaber, plus en hel del andet, før du har ret til at modtage dagpenge.

Tall High Asos Waisted Leggings Save In Design 2 Pack Black xRUq5wTUSI

Driver du selvstændig virksomhed?

Det er vigtigt, at du giver a-kassen besked, hvis du driver selvstændig virksomhed, så vi kan vejlede dig bedst muligt, og du kan få information tilpasset dig som selvstændig.


FAQ om selvtsændig virksomhed og dagpenge

 

Jeg er på dagpenge og kunne godt tænke mig at starte op med selvstændig virksomhed – kan jeg det?

Ja det kan du godt. Du skal dog stadig kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid.

Du må gerne efter de nye regler starte virksomheden med det formål at gøre den til din hovedbeskæftigelse, og arbejde inden for almindelig arbejdstid. Det skal dog være muligt at flytte opgaverne i virksomheden til andre tidspunkter, hvis du bliver tilbudt arbejde, bliver indkaldt til samtaler mv.Leather Massaging nbsp;white Static Abeba Shoe Anti Women's Work Footbed Black With 1094 Sole

Du skal dog oplyse om alle de faktiske timer, som du bruger på virksomheden bl.a. administrative opgaver mv. Disse timer vil medføre fradrag i dagpengene.

Du kan få dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Hvis du har deltidsarbejde og samtidig modtager dagpenge, vil disse uger også tælle med i forbruget på de 30 uger.

Har du brugt dine 30 uger på grund af dit deltidsarbejde, kan du ikke starte en selvstændig virksomhed og samtidig modtage dagpenge.

Alle uger i den måned, hvor du starter din selvstændige virksomhed, forbruger af de 30 uger, så det vil være en fordel for dig at starte virksomheden i starten af måneden.Pink Damer Tøj Til Xl Størrelse Ellos rxXz4qYr


Jeg er blevet opsagt fra mit lønarbejde, men har samtidig en lille selvstændig virksomhed – kan jeg så få dagpenge?

Hvis vi skal anse din selvstændige virksomhed for at være bibeskæftigelse, skal du i de seneste 6 måneder have været beskæftiget som lønmodtager, og i disse 6 måneder i gennemsnit fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned. Kan du ikke opfylde dette krav, vil din virksomhed anset for at være hovedbeskæftigelse.

Du vil kunne modtage dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Alle de faktiske timer som du bruger på virksomheden, f.eks. transport, bogføring mv., medfører fradrag i dine dagpenge.

Du skal samtidig kunne stå til rådighed og overtage arbejde med dags varsel. Det skal være muligt at flytte opgaverne i virksomheden til andre tidspunkter, hvis du bliver tilbudt arbejde, bliver indkaldt til samtaler mv.

Hvis du driver virksomheden som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, er du ikke omfattet af begrænsningen på de 30 uger. Kontakt os for at høre nærmere om dette.Static Shoe Anti With Massaging Footbed Women's nbsp;white 1094 Work Leather Sole Black Abeba


Jeg ejer nogle ejendomme og bliver muligvis ledig – hvilken indflydelse har det, hvis jeg gerne vil søge om dagpenge?

Det afhænger helt af, hvor mange ejendomme du har og om du udfører en eller anden form for personligt arbejde, f.eks. administration, vedligeholdelse eller regnskab.

Hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med udlejningen af fast ejendom, men (derved) alene har indtægter ved fast ejendom, f.eks. udlejning af et sommerhus, som også benyttes privat, anses det for at være formueforvaltning. Ved formueforvaltning må man dog godt have arbejde med udlejningen i meget begrænset omfang max. 5 timer pr. måned.

Static Abeba Women's Anti 1094 Work Massaging With Footbed Leather nbsp;white Sole Shoe Black

De timer, som du bruger på formueforvaltningen, medfører IKKE fradrag i dagpengene. Til gengæld kan formueforvaltning ikke give rettigheder efter loven.

Hvis du har en udlejningsejendom med op til 10 lejemål og i mindre omfang udfører personligt arbejde, dvs. udfører reparationer og viceværtsfunktioner, vil aktiviteten kunne anses for at være en fritidsbeskæftigelse.

De timer, som du bruger på fritidsbeskæftigelse, skal oplyses på dit ydelseskort, og medfører fradrag i dagpengene. Fritidsbeskæftigelse giver heller ikke rettigheder efter loven.

Hvis du ejer mere end en udlejningsejendom, og udfører personligt arbejde i betydeligt omfang, vil din beskæftigelse formentlig anses for at være en selvstændig bibeskæftigelse. Du vil i så fald have ret til 30 uger inden for en periode på 104 uger.

De timer, som du bruger på bibeskæftigelsen, medfører fradrag i dagpengene, og vil give dig rettigheder efter loven.

Du skal være opmærksom på, at de uger, hvor du driver selvstændig bibeskæftigelse, indgår i tidsbegrænsningen på de 30 uger, selv om du ikke har skrevet arbejdstimer på i den pågældende uge.

Men kontakt a-kassen, så vi kan vejlede dig om din konkrete situation.


Jeg bliver nu ledig, men har et solcelleanlæg – kan jeg få dagpenge?

Ja det kan du godt. Hvis du er eneejer af et solcelleanlæg, og dit arbejde i forbindelse med dette er helt ubetydeligt, anses aktiviteten for en fritidsbeskætigelse. De timer du bruger på fritidsbeskæftigelsen, medfører fradrag i dagpenge.

Det at aktiviteten anses for en fritidsbeskæftigelse betyder, at den ikke giver dig rettigheder efter loven, og derfor f.eks. ikke kan medregnes til en ny ret til dagpenge.


Hvis jeg har 15 bistader, vil det have indflydelse på mit ret til dagpenge?

Nej, idet du kun har 15 bistader, vil din biavl kunne anses for en fritidsbeskæftigelse. Grænsen for, at biavl kan anse for at være en fritidsbeskæftigelse, er højest 20 bistader.Cup Lingerie Floral kd Bra Lace Na Black 58EIqwxx

De timer du bruger på din biavl, skal påføres på dit ydelseskort, og medfører fradrag i dagpenge.

Det at aktiviteten anses for en fritidsbeskæftigelse betyder, at den ikke giver dig rettigheder efter loven, og derfor f.eks. ikke kan medregnes til en ny ret til dagpenge.


Jeg tjener ingen penge i min virksomhed lige nu, kan jeg søge om dagpenge?

Nej, det kan du desværre ikke. Hvis du driver virksomheden som din hovedbeskæftigelse, kan du desværre ikke modtage dagpenge, før du er helt ophørt med virksomheden.

Virksomheden anses for ophørt, når virksomheden er ophørt i CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen. I den forbindelse skal de skattemæssige forpligtelser være overdraget eller afsluttet. Du kan ikke overdrage, bortforpagte eller udleje virksomheden til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Hvis du har drevet virksomheden som medarbejdende ægtefælle, anses du for ophørt med virksomheden fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din tro- og loveerklæring på, at du er udtrådt af virksomheden. Du må herefter ikke længere udføre nogen former for opgaver i virksomheden.Side Black Skinny In With Tall Asos Stripe Tricot Design Poly Joggers HwxSSqv8

Efter de nye regler kan du ophøre med virksomheden, hvis du på tro og love erklærer ikke at drive virksomheden udoer, hvad der anses for afvikling. Der er flere betingelser forbundet med at udtræde på en tro og love, hvorfor du skal kontakte a-kassen, hvis dette skulle være aktuelt for dig.

Timer som du måtte bruge på afvikling af virksomheden, medfører fradrag i dagpengene.

Når du ophører med selvstændig virksomhed, er der som udgangspunkt en venteperiode på 3 uger. Hvis du ophører på tro og love, hvor virksomheden er under afvikling, er venteperioden imidlertid 2 måneder. Hvis du dokumenterer at ophøret er sket inden de 2 måneder, kan du få dagpenge fra dagen efter ophøret, dog tidligst 3 uger fra det tidspunkt, hvor du er ophørt på tro og love.Hvid Urban shirt Basic Classics T awU1q

Efter ophør med en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse har du efter 6 måneder mulighed for at starte en ny virksomhed op og samtidig få dagpenge. Starter du en virksomhed op i løbet af de første 6 måneder, kan du først få dagpenge, efter de 6 måneder er gået.


Hvornår driver du selvstændig virksomhed?

Fra 1. oktober 2018 (vil) er det først og fremmest (være) SKAT’s definitioner, der er afgørende for om en aktivitet anses for at være lønarbejde eller drift af selvstændig virksomhed.

Som udgangspunkt anses din aktivitet som selvstændig hvis:

Du har et CVR-nr. Du skal have et momsnummer og dermed også en CVR-registrering, hvis den momspligtige omsætning er mindst 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Overskud eller underskud beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du har personligt arbejde i forbindelse med aktiviteten.

Du modtager løn, udbetalt som A-skat fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse eller modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed.

Er du i tvivl om aktiviteten anses for selvstændig virksomhed eller ej, skal du kontakte SKAT.

s Brown Solbriller Zoe The Bobbi dYx6twXYStatic nbsp;white Work Women's Black With Footbed Leather 1094 Anti Massaging Abeba Shoe Sole